Charm & Co Brands B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Charm & Co Brands: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Charm & Co Brands gevestigd aan Kempstraat 8 te 's-Gravenhage, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82775710 en met het BTW-nummer NL862600029B01;
Klant: De klant die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met Charm & Co Brands;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Charm & Co Brands en de Klant;
Product: Het in het kader van de Overeenkomst door Charm & Co Brands te leveren of geleverd Product;
Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
Verpakking: De transparante plastic verpakking van het Product, niet zijnde de verzendverpakking;
Website: De website www.charmco.nl die door Charm & Co Brands wordt beheerd.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Charm & Co Brands en de Klant.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.
2.3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken.
2.4. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Charm & Co Brands vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Charm & Co Brands niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Charm & Co Brands in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Charm & Co Brands heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en afbeeldingen

3.1. Ieder aanbod van Charm & Co Brands is vrijblijvend.
3.2. De informatie die op de Website wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van Producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide Producten. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.3. De beschrijving van een Product is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
3.4. De Klant dient zich te realiseren dat kleuren op het beeldscherm van het device van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Dergelijke kleurverschillen zijn toelaatbaar en leiden er niet toe dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
3.5. Het assortiment van Charm & Co Brands kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten. Bij tikfouten is Charm & Co Brands niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
4.2. De prijzen op de Website worden inclusief btw en exclusief verzendkosten weergegeven.
4.3. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. Charm & Co Brands heeft het recht zijn prijzen te wijzigen zonder de Klant daarvan in kennis te stellen. Voor de Klant geldt de prijs van het Product die van toepassing was op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. De prijs van het Product staat duidelijk in de opdrachtbevestiging die na het plaatsen van de bestelling naar de Klant wordt gestuurd.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden Website

5.1. Bij gebruik van de Website dient de Klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de Klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.

Artikel 6. Account
6.1.
Indien de Klant op de Website een account heeft aangemaakt, dan stuurt Charm & Co Brands een bevestiging daarvan via de e-mail.
6.2. Voor het plaatsen van een bestelling is het niet noodzakelijk een account aan te maken.
6.3. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant.
6.4. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account, dan dient de Klant:

a. Charm & Co Brands daarvan onverwijld in kennis te stellen;
b. Zijn wachtwoord te wijzigen.

6.5. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Klant via de Website het verzoek indienen om zijn wachtwoord te herstellen. Vervolgens wordt naar de Klant een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.
6.6. Via zijn account kan de Klant zijn eigen gegevens inzien en aanpassen.

Artikel 7. Totstandkoming van de Overeenkomst

7.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen.
7.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Charm & Co Brands de Klant via de e-mail een bevestiging.
7.3. Bij het bevestigen van de bestelling gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Facturatie en betaling

8.1. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
8.2. De Website biedt de volgende betaalmogelijkheden:

a. iDEAL;
b. Creditcard;
c. Bancontact
d. PayPal;
e. Klarna;
f. In3.

Artikel 9. Verzendkosten en levering
9.1.
De hoogte van de verzendkosten wordt bij het tot stand komen van de Overeenkomst via de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.
9.2. Het is mogelijk dat Charm & Co Brands bepaalt dat bij een op de Website kenbaar gemaakt totaal orderbedrag of hoger geen verzendkosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Indien de Klant een bestelling plaatst dat gelijk of hoger is aan dit totale orderbedrag en de Klant een deel van de bestelling retourneert waardoor het totale orderbedrag lager wordt dan het orderbedrag waarvoor geen verzendkosten in rekening worden gebracht, dan is de Klant de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling alsnog verschuldigd. Deze verzendkosten worden verrekend met het bedrag dat overeenkomstig artikel 10.13 aan de Klant wordt terugbetaald.
9.3. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven bezorgadres.
9.4. Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Indien Charm & Co Brands de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst levert, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
9.5. In geval van ontbinding conform artikel 9.4 zal Charm & Co Brands het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
9.6. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant bezorgd is.

Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.
10.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Charm & Co Brands kenbaar te maken. Hiervoor kan de Klant gebruik maken van het retourformulier van Charm & Co Brands, maar is daartoe niet verplicht. Het ingevulde retourformulier kan gemaild worden naar klantenservice@charmco.nl. Vervolgens dient de Klant het Product terug te sturen binnen 14 dagen nadat de Klant aan Charm & Co Brands kenbaar heeft gemaakt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht. De retourzending die later wordt teruggestuurd, wordt door Charm & Co Brands niet geaccepteerd.
10.3. Indien de Klant op elektronische wijze via de Website aan Charm & Co Brands kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Charm & Co Brands na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
10.4. De Klant kan ook, zonder eerst Charm & Co Brands ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Charm & Co Brands. In een dergelijk geval dient de Klant het retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
10.5. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de Verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Dit betekent o.a. dat het voor het voelen van de stof van het Product enkel is toegestaan de Verpakking een klein beetje open te maken. Het openmaken van de Verpakking dient zorgvuldig te geschieden zodat de Verpakking weer dicht kan worden gemaakt en het niet zichtbaar is dat de Verpakking open is geweest. Om tijdens de bedenktijd een beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht dient het Product niet volledig uit de verpakking te zijn geweest omdat Charm & Co Brands dan niet meer kan controleren of het Product is gebruikt.
10.6. Het Product dient teruggestuurd te worden in de originele Verpakking, compleet, ongebruikt en ongewassen. Het retourlabel dient niet op de Verpakking van het Product geplakt te worden, maar op een deugdelijke en geschikte verzendverpakking.
10.7. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet is nagekomen.
10.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor het Product dat geheel uit de Verpakking is gehaald. Dit betekent namelijk dat het mogelijk is dat het Product is gebruikt en dat het Product wegens hygiënische redenen niet geschikt is om te worden geretourneerd. Het herroepingsrecht geldt niet voor een Product dat is gewassen. Een (vermoedelijk) gebruikt of gewassen Product is voor Charm & Co Brands onverkoopbaar.
10.9. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product naar Charm & Co Brands altijd voor rekening van de Klant.
10.10. Het Product dient teruggestuurd te worden naar:

Charm & Co Brands B.V.
Postbus 370
3990GD Houten
Nederland

10.11. Het terugsturen is voor risico van de Klant. De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren. De Klant dient te bewijzen dat het pakket met het Product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
10.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
10.13. Charm & Co Brands zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Charm & Co Brands aangeboden goedkoopste standaard levering) restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel.
10.14. Charm & Co Brands mag wachten met terugbetaling tot Charm & Co Brands het Product retour heeft ontvangen van de Klant en het Product heeft gecontroleerd.
10.15. Charm & Co Brands betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
10.16. Indien de Klant een gedeelte van de bestelling retourneert, dan worden de verzendkosten voor het opsturen van de bestelling niet aan de Klant gerestitueerd.

Artikel 11. Uitvoering van de Overeenkomst

11.1. Charm & Co Brands zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
11.2. Charm & Co Brands is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

Artikel 12. Conformiteit en klachten

12.1. Charm & Co Brands staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
12.2. Indien het Product kapot of beschadigd aan de Klant is geleverd, dan dient de Klant Charm & Co Brands daarvan zo spoedig mogelijk na de levering een melding te maken bij Charm & Co Brands.
12.3. De verzendverpakking valt niet onder het Product. Klachten die enkel betrekking hebben op de verzendverpakking worden niet in behandeling genomen.
12.4. De Klant dient Charm & Co Brands de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. In dat kader dient de Klant op verzoek van Charm & Co Brands foto's van het gebrek naar Charm & Co Brands te mailen.
12.5. Klachten over een geleverd Product worden niet verder in behandeling genomen, er is geen sprake van een gebrek aan het geleverde Product en Charm & Co Brands is niet aansprakelijk indien:

a. Het Product verkleurd is bij de Klant door de inwerking van licht;
b. Wasvoorschriften en overige gebruiksinstructies, zoals over het drogen en strijken van het Product, niet zijn opgevolgd. De wasvoorschriften en overige gebruiksinstructies zijn op meerdere manieren raadpleegbaar voor de Klant: Op de Verpakking, op het label van het Product en op de Website;
c. De Klant het geleverde Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door een derde heeft laten repareren en/of bewerken;
d. Het geleverde Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld is;
e. Een gebrek aan het Product is veroorzaakt door een van buitenkomende omstandigheid, zoals vernieling of schoonmaakmiddelen;
f. Beschadigingen aan of scheuren in het Product zijn ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het Product;
g. De kleur op de foto van het Product op de Website niet exact hetzelfde is als de kleur die het geleverde Product heeft. Het is namelijk mogelijk dat een beeldscherm net een andere kleur weergeeft.

12.6. Het niet (meer) mooi vinden van (de kleur van) het Product, het niet passen van het Product bij het interieur van de Klant of het hebben besteld van een verkeerd Product, zijn geen gegronde redenen om te klagen over het Product.

Artikel 13. Klantenservice

13.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Charm & Co Brands.
13.2. De klantenservice van Charm & Co Brands is bereikbaar via het e-mailadres klantenservice@charmco.nl.
13.3. Bij Charm & Co Brands ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Charm & Co Brands binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Charm & Co Brands is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; productievertraging; grondstof tekorten of een tekort aan overige zaken; stroomstoring; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; blokkades; overheidsmaatregelen; hackerattack en cyberaanval; e-mailstoring; internetstoring; het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door Charm & Co Brands ingeschakelde derde partij.
14.3. Indien Charm & Co Brands wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Charm & Co Brands de Klant daarvan op de hoogte.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto's, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo's en waar het door Charm & Co Brands aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Charm & Co Brands. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Charm & Co Brands te allen tijde te respecteren.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Charm & Co Brands kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.

16.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
16.3. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn Website wegens onderhoud of anderszins.
16.4. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Charm & Co Brands is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een bezorgadres.
16.5. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor het verlies van de door de Klant toegepaste inloggegevens.
16.6. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
16.7. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met de wasvoorschriften en overige gegeven gebruiksinstructies. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt doordat de Klant de wasvoorschriften en overige gebruiksinstructies van het Product niet of niet naar behoren is nagekomen dan wel doordat de Klant op enige andere wijze onbehoorlijk gebruik heeft gemaakt van het Product.
16.8. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor schade, waaronder zaakschade en letselschade, die de Klant of een derde lijdt of heeft geleden door gebruik van het Product.
16.9. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Klant na te gaan of het Product materialen bevat waarvoor de Klant allergisch is. De materialen waaruit het Product bestaat staat in de productomschrijving op de Website en op de Verpakking en/of het label van het Product. Charm & Co Brands is niet aansprakelijk voor een allergische reactie door het gebruik van het Product.
16.10. Charm & Co Brands is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
16.11. Indien Charm & Co Brands aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Charm & Co Brands beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1. Charm & Co Brands verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Charm & Co Brands raadplegen, zie privacy beleid.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op alle met Charm & Co Brands gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
18.2. Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en Charm & Co Brands worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Charm & Co Brands gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Charm & Co Brands zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Bedankt voor je inschrijving!
Je bent al ingeschreven!